Cărţi de muzică psaltică româneşti tipărite în România 1820 până astăzi

Evaluaţi acest articol
(6 voturi)

partitura 44Lista cronologică a cărţilor de muzică psaltică în limba română, tipărite în România între 1820 şi 2014

Lista de mai jos este foarte departe de a fi completă. Pentru aceea orice informaţie privitoare la o anume ediţie va fi bine primită. Dacă cunoaşteţi vreo tipăritură psaltică ce nu se află în lista de mai jos, vă rog să o comunicaţi. Cu atît mai mult va fi binevenită orice copie digitală a sa (de preferat scanare). Vă mulţumesc.
 
1820 Anastasimatarul lui Petru Peloponnisiul. Editor: Manuil Petru Efesiu. Tipografi: Petru Efesiu şi Anton Pann. Bucureşti, 1820 (limba greacă)
 
1820 Doxastarul lui Petru Peloponnisiul. Editor: Manuil Petru Efesiu. Tipografi: Petru Efesiu şi Anton Pann. Bucureşti, 1820 (limba greacă)
 
1823 Theoreticonul lui Macarie Ieromonahul. Pagina de titlu a ediţiei pentru Ţara Românească: Theoriticon, sau privire cuprinzătoare a meşteşugului musichiei bisericeşti, după aşăzămîntul sistimii ceii noao. Acum întîiaşi dată typărit în zilele prea-luminatului şi prea-înălţatului nostru domn Io Grigorie Dimitrie Ghica voevod întru întîiul an al domniei sale, cu voia şi blagoslovenia prea-o-sfinţiei sale părintelui mitropolitul a tpată Ungrovlahia kyrio kyr Grigorie (în ediţia pentru Moldova: Ioan Sandul Sturza voevod întru întîiul an al domniei sale, cu voia şi blagoslovenia prea-o-sfinţiei sale părintelui arhiepiscop şi mitropolit al Maldaviei kyrio kyr Veniamin). Tălmăcit din greceşte, pre limba romanească, de smeritul Macarie Ieromonahul, portarie al Sfintei Mitropolii a Bucureştilor, dascalul şcoalei de musichie. Vienna, 1823. Traducător, editor şi tipograf: Macarie Ieromonahul, în tipografia armenilor mechitarişti din Viena, 1823
 
1823 Anastasimatarul lui Petru Peloponnisiul, tradus de Ieromonahul Macarie. Pagina de titlu a ediţiei pentru Ţara Românească: Anastasimatariu bisericesc, după aşăzămîntul sistimii ceii noao. Acum întîiaşi dată typărit în zilile prea-luminatului şi prea-înălţatului nostru domn Io Grigorie Dimitrie Ghica voevod întru întîiul an al domniei sale, cu voia şi blagoslovenia prea-o-sfinţiei sale părintelui mitropolitul a tpată Ungrovlahia kyrio kyr Grigorie (în ediţia pentru Moldova: Ioann Sandul Sturza voevod întru întîiul an al domniei sale, cu voia şi blagoslovenia prea-o-sfinţiei sale părintelui arhiepiscop şi mitropolit al Moldaviei kyrio kyr Veniamin). Alcătuit după cel grecesc pre limba romanească, de smeritul Macarie Ieromonahul, portarie al Sfintei Mitropolii a Bucureştilor, dascalul şcoalei de musichie. Vienna, 1823.
Traducător, editor şi tipograf: Macarie Ieromonahul, în tipografia armenilor mechitarişti din Viena, 1823
 
1823 Irmologhionul lui Petru Peloponnisiul, tradus de Ieromonahul Macarie. Pagina de titlu a ediţiei pentru Ţara Românească: Irmologhion sau catavasieriu musicesc, care cuprinde în sine catavasiile praznicilor împărăteşti şi ale Născătoarei de Dumnezeu, ale Triodului şi ale Penticostariului, precum să cîntă în sfînta lui Hristos Dumnezeu beserica cea mare. Acum întîiaşi dată typărit în zilile prea-luminatului şi prea-înălţatului nostru domn şi ighemon a toată Ungrovlahia, Io Grigorie Dimitrie Ghica voevod, întru întîiul an al domniei sale. Cu voia şi blagoslovenia prea-o-sfinţitului mitropolit a toată Ungrovlahia kyrio kyr Grigorie (în ediţia pentru Moldova: Ioann Sandul Sturza voevod întru întîiul an al domniei sale, cu voia şi blagoslovenia prea-o-sfinţiei sale părintelui arhiepiscop şi mitropolit al Moldaviei kyrio kyr Veniamin). Alcătuit romaneşte pre aşăzămîntul sistimii ceii noao dupre cel grecesc de smeritul Macarie Ieromonahul, portarie al Sfintei Mitropolii a Bucureştilor, dascalul şcoalei de musichie. 1823.
Traducător, editor şi tipograf: Macarie Ieromonahul, în tipografia armenilor mechitarişti din Viena, 1823. Textul prefeţei.
 
1827 Tomul  2 al Anthologhiei (alcătuit de Macarie Ieromonahul). Pagina de titlu: Tomul al doilea al Anthologhiei, după aşăzămîntul sistimii ceii noao a musichiei bisericeşti, acum întîiu tipărit în zilele prea-luminatului şi prea-înălţatului nostru domn Grigorie Dimitrie Ghica Voevod întru al şaselea an al domniei sale, cu voia şi blagoslovenia prea-o-sfinţitului mitropolit a toată Ungrovlahia kyriu kyr Grigorie, întradus după cel grecesc pre limba noastră românească, de Macarie Ieromonahul, dascalul şcoalelor de musichie a patriei. În Bucureşti, în sfînta mitropolie, la anul 1827Traducător, editor şi tipograf: Macarie Ieromonahul, în tipografia Mitropoliei Bucureştilor, 1827
 
1830 Tomul al doilea al anthologhiei (M. P. Efesiu). Titlul original: Τόμος δεύτερος τῆς ἀνθολογίας. Περιέχων ἅπασαν τὴν ἱερὰν Ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου. Ἐπεξηγηθεὶς εἰς τὸ ἀναλυτικώτερον, καὶ ἤδη πρῶτον χαρτογραφεὶς παρὰ Πέτρου Μανουὴλ τοῦ ἐκ Κουσάντασι τῆς Ἐφέσου.ἐν Βουκουρεστίῳ. Παρὰ τῷ Ἐφευρετῇ τῆς χαρτογραφίας Πέτρῳ. αωλ' (Al doilea tom al anthologhiei. Cuprinzînd toată sfînta slujbă a Utreniei. Supra-exighisit mai analitic şi acum pentru prima dată hartografiat de către Petru Manuil Efesiu, cel din Kuşadasi Efesului. În Bucureşti, [tipărit] de Petru, inventatorul hartografiei. 1830) (limba greacă)
 
1836 Prohodul Domnului, de Macarie Ieromonahul. Titlu original: Prohodul Domnulul Dumnezeu şi Mîntuitorului Nostru Iisus Hristos. Carele să cîntă în Sfînta şi Marea Vineri seara la priveghiere, întocmit dupre cum să cîntă greceşte fără scădere sau înmulţire de vreo silabă. Acum întîiu typărit în zilele prea-înălţatului nostru Domn a toată Ţara Românească, Alexandru Dimitrie Ghica Voevod, întru al doilea an al domniei sale. Cu blagosloveniia şi cu toată cheltuiala iubitorulul de Dumnezeu Episcop al Sfintei Episcopii Buzăul, kyrio kyr Chesarie. În Sfînta Episcopie Buzăul, întru a sa acum din nou făcuta typografie, la anul mîntuirii 1836. Fevruarie 6. Editor: Macarie Ieromonahul. Buzău, 1836.
 
1840 Tomul al treilea al Anthologhiei. Pagina de titlu: Anthologhie sau floarealegire de cîntări bisericeşti, tomul al treilea, tradusă de pe orighinalurile greceşti în firea limbii noastre romaneşti, cu Heruvice, Aghioase, Acsioane şi Kinonice. Acum întîiaş dată tipărită, în zilele Prea Luminatului şi Prea Înălţatului Nostru Domn Mihail Grigorie Sturza VVD: Cu Blagosloveniía şi ajutoriul Preasfinţitulul Arhiepiscop şi Mitropolit Sčv: şi Mldv: kyrio kyr Veniamin Costache. Cu bună priimirea Prea cuviosului Arhimandrit şi Stareţ kyr Neonil: Şi săvârşită în Stăriţiia Prea cuviosului şi răvnitorului Stareţ a Sfintelor Monastiri, Neamţul şi Secul: kyr Venedict. Prin Osîrdiia şi aplecarea mai micului între Cîntăreţi, Ierdcn: Nectarie Frimu. S-au tipărit cu din nou Tipariu, în Tipografiia Sfintei Monastiri Niamţul. La anii dela Hs: 1840. (20x 19). 3 f. + 372[-380] p. Traducător, editor şi tipograf: Nectarie Frimu, ierodiacon, în tipografia Mănăstirii Neamţ, 1840
 
1841 Noul Doxastar. Tomul 1. Pagina de titlu: Noul Doxastar. Prefăcut în româneşte după metodul vechi al serdarului Dionisie Fotino, şi dat la lumină pe acest metod nou în zilele oblăduirii prea înălţatului nostru Prinţ Alexandru Ghica cu binecuvîntarea şi ajutorul înalt preaosfinţitului Mitropolit al Ungrovlahiei Domnul D. Neofit, întru întîiul an al arhipăstoriei sale, de Anton Pann. Tomul 1. Bucureşti, 1841. În Tipografia Pitarului Konst. Petrovici, sub direcţia lui Iosif Kopainig care a lucrat şi notele de cîntare. Traducător, editor şi tipograf: Anton Pann, Bucureşti, 1841;
 
1841 Tropare de laudă către Născătoarea de Dumnezeu. Editor anonim. Buzău, 1841.
 
1846 Bazul teoretic. Autor, traducător, editor şi tipograf: Anton Pann, în tipografia proprie, Bucureşti, 1845-1846 (limba română)
 
1846 Irmologhionul lui Anton Pann. Irmologhiu sau Catavasier care cuprinde în sine toate irmoasele sau catavasiile sărbătorilor împărăteşti de peste an, troparele, condacele şi exapostilariile. Cuprinde şi podobiile tuturor glasurilor, Binecuvîntările şi Slujba morţilor şi altele. Traducător, editor şi tipograf: Anton Pann. Bucureşti, 1846
 
1846 Prohodul, de Anton Pann. Pagina de titlu: Epitaful sau Slujba înmormântării Domnului şi Mîntuitorului Nostru Iisus Hristos. Care cu numire de Prohod sau tipărit mai întîiu cu Bine-Cuvîntarea Prea-sfinţitului Episcop D. D. Chesarie Buzăul. lar Acum prelucrată în felul ce se vede s'au dat la lumină cu Bine-Cuvântarea Înalt Prea-Sfinţitului Arhipăstor şi Mitropolit al Ungrovlahiii, Domnul Domn Neofyt, de Anton Pann, Profesorul de Muzică Bisericească în Seminarul Sfintei Mitropolii. Bucuresci (Întru a sa Tipografie de Muzică Bisericească), 1846. (24 x 15,5). 2 f. + 40 p.
 
1846 Tomul 1 al anthologhiei. Pagina de titlu: Carte de cîntări bisericeşti. Tomul 1. Traduse din originalele greceşti în limba moldovenească. Traducător, editor şi tipograf: Arhiereul Nectarie Frimul Tripoleos. Iaşi, 1846
 
1847 Prescurtare din Bazul lui Anton Pann. Foaia de titlu: Prescurtare din Bazul muzicii bisericeşti şi din Anastasimatar care se cîntă grabnic şi zăbavnic. Compus şi dat la lumină cu bine-cuvîntarea Înalt Prea Sfinţitului Arhipăstor şi Mitropolit al Ungrovlahiei domnul domn Neofit, cavaler a mai multor feluri de ordine, de Anton Pann, profesor de muzică bisericească în seminarul sf. mitropolii. Bucureşti, 1847. Întru a sa tipografie de muzică bisericească. Autor, editor şi tipograf: Anton Pann, Bucureşti, 1847
 
1847 Paresimierul lui Anton Pann. Pagina de titlu: Paresimier care cuprinde în sine cîntările cele mai de trebuinţă ale Postului Mare. Traducător, editor şi tipograf: Anton Pann. Bucureşti, 1847
 
1847 Heruvico-chinonicar. Tomul 1. Heruvico-chinonicar care cuprinde în sine trei rînduri heruvice şi chinonice duminicale pe toate glasurile, afară de ale săptămînii, lîngă care s-au adăugat şi axioane 22. Tom 1. Traducător, editor şi tipograf: Anton Pann. Bucureşti, 1847
 
1847 Heruvico-chinonicar. Tomul 2. Heruvico-chinonicar anual care cuprinde în sine deosebite heruvice şi chinonice pentru toate sărbătorile anului, lîngă care s-au adăugat şi antiaxioanele lor. Tom 2. Traducător, editor şi tipograf: Anton Pann. Bucureşti, 1847
 
1847 Rînduiala Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii. Autor, editor şi tipograf: Antonn Pann. Bucureşti, 1847
 
1847 Voscresnic (Anastasimatar slavon). Bucureşti, 1847 (limba slavonă);
 
1847 Prohodul Domnului. Editor: Dimitrie Suceveanu. Iaşi, 1847.
 
1848 Theoreticonul lui Dimitrie Suceveanul. Pagina de titlu: Theoreticon sau privire cuprinzătoare a meşteşugului muzichiei bisericeşti, după aşezămîntul sistemii cei noi. Editor şi tipograf: Dimitrie Suceveanul, Iaşi, 1848
 
1848 Anastasimatar bisericesc după aşezămîntul sistemii celei noi. Editor şi tipograf: Dimitrie Suceveanul, Iaşi, 1848
 
1848 Irmologhionul lui Dimitrie Suceveanul. Pagina de titlu: Irmologhion sau catavasieriu musicesc. Care cuprinde în sine Catavasiile Praznicilor Împărăteşti şi ale Născătoarei de Dumnezeu, ale Triodului, ale Penticostariului, precum să cîntă în sfînta lui Dumnezeu Biserica cea mare. Acum a doua oară tipărit în zilele bine-credinciosului nostru domn Mihail Grigoriu Sturza V.v. în al paisprezecele an al domniei sale. Cu voia şi blagosloveniia Înalt-prea-o-sfinţiei sale d. d. Meletie, Arhiepiscop şi Mitropolit Moldaviei şi Sucevel şi cavaler a mai multor ordine. Alcătuit şi întocmit după cel mai nou sistem din greceşte în româneşte de d. sluger Dimitrie Sucevanul Proto-Psalt Sfintei Mitropolii. Prin osteneala şi toată cheltuiala supuşilor Înalt-prea-o-sfinţiei sale Antonie Gheorghiu, iconom şi protoiereu tinutulul Iaşi, şi a s. s. Markian Folescu, arhidiaconul Sfintei Mitropolii. Iaşii (în Tip. Sfintei Mitropolii), 1848.
Traducător, editor şi tipograf: Dimitrie Suceveanul, Iaşi, 1848 (limba română)
 
1848 Privegherul lui Anton Pann. Pagina de titlu: Privighier care cuprinde în sine toată orînduiala Privegherii sau a Mînecării. Traducător, editor şi tipograf: Anton Pann. Bucureşti, 1848;
 
1850 Epitaful Domnului. Editor: Maxim. Buzău, 1850.
 
1852/1853 Imnuri cîntate la examene de seminariştii seminarului Sfintei Mitropolii. Compuse şi tonate de Protosinghelul Veniamin Catulescu, Inspectorul Seminarului. Bucureşti (Tip. lui Anton Pann), 1853 [pe copertă: 1852].
 
1853 Noul Doxastar. Tomul 2. Pagina de titlu: Noul Doxastar. Prelucrat în româneşte din metodul sistemii vechi al serdarului Dionisie Fotino. Şi dat la lumină în zilele prea înălţatului nostru Domn Barbu Dimitrie Ştirbei VV. Cu binecuvîntarea înalt prea sfinţitului mitropolit al Ungrovlahiei D.D. Nifon. De Anton Pann. Tom II. Bucureşti, 1853. În tipografia sa cea de muzică bisericească. Traducător, editor şi tipograf: Anton Pann. Bucureşti, 1853
 
1853 Noul Doxastar. Tomul 3. Pagina de titlu: Noul Doxastar. Prelucrat în romăneşte din metodul sistemii vechi al serdarului Dionisie Fotino. Şi dat la lumină în zilele prea-luminatului nostru Domn Barbu Dimitrie Ştirbei vv. Cu binecuvîntarea înalt preasfinţitului mitropolit al Ungrovlahiei D.D. Nifon. De Anton Pann. Tom III. Bucureşti, 1853. În Tipografia sa cea de muzică bisericească. Traducător, editor şi tipograf: Anton Pann. Bucureşti, 1853;

1853 Antifoane la ecteniile serii, dimineţii şi ale Sfintei Liturghii. Editor: Anton Pann. Bucureşti, 1853.

1853 Epitaful Domnului. Editor: Anton Pann. Bucureşti, 1853.

1853 Prohodul Domnului. Editor: Episcopul Filothei. Buzău, 1853.

 

1854 Noul Anastasimatar al lui Anton Pann. Noul anastasimatar tradus şi compus după sistema cea veche a serdarului Dionisie Fotino. Traducător, editor şi tipograf: Anton Pann. Bucureşti, 1854
 
1854 Irmologhion (Anton Pann). Irmologhiu Catavasier în care se cuprind catavasiile sărbătorilor dumnezeieşti, asemănîndele glasurilor şi 21 Doxologii. Traducător, editor şi tipograf: Anton Pann. Bucureşti, 1854
 
1854 Sfînta Liturghie a lui Ioann Gură de Aur. Traducător, editor şi tipograf: Anton Pann: Bucureşti, 1854;
 
1854 Sfînta Liturghie a Marelui Vasile. Traducător, editor şi tipograf: Anton Pann: Bucureşti, 1854;

1854 Mica gramatică muzicală. Editor: Anton Pann. Bucureşti, 1854

1854 Cîntări bisericesci. Pagina de titlu: Cîntări bisericesci. Prin imitaţie compuse şi date la lumină acum şi într'acest chip de Andrei Stănescu, Extern în Seminarul Sfintei Mitropolii. Bucuresci (în Tip. lui Anton Pann), 1854. (15,5x11,5). 86 p. Editor: Andrei Stănescu. Bucureşti, 1854

 
1856 Theoreticonul lui Serafim Ieromonahul. Editor şi tipograf: Serafim Ieromonahul. Buzău, 1856
 
1856 Anastasimatarul lui Macarie Ieromonahul. Editor şi tipograf: Serafim Ieromonahul. Buzău, 1856
 
1856 Irmologhionul lui Serafim Ieromonahul. Traducător, editor şi tipograf: Serafim Ieromonahul. Buzău, 1856
 
1856 Tomul 1 al anthologhiei. Pagina de titlu: Tomul 1 al Antologhiei după aşezămîntul sistemii celei noi a muzicii bisericeşti. Aşezîndu-se întocmai după orighinalul ieromonahului Macarie, însă cîntările s-a socotit a se pune numai care sunt mai de trebuinţă şi fără cratimi. Editor şi tipograf: Serafim Ieromonahul. Buzău, 1856
 
1856 Liturghierul lui Serafim Ieromonahul. Pagina de titlu: Rînduiala Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii care cuprinde în sine: Binecuvintează şi celelalte antifoane, heruvicele, axioanele şi chinonicele de peste tot anul şi ale Postului Mare de la Liturghia Sfîntului Vasile şi de la Liturghia mai-nainte sfinţită a Sfîntului Grigorie Dialogul. Tomul 2. Editor şi tipograf: Serafim Ieromonahul. Buzău, 1856
 
1856 Idiomelarul lui Dimitrie Suceveanul, tom. 1. Pagina de titlu: Idiomelariu, adecă cîntare pe singur glasul, unit cu Doxastariul. Care cuprind doaăsprezece luni, cu Triodul şi Penticostariul. Tradus din greceşte în româneşte. Partea întîiu. Acum întîi dat la lumină cu binecuvîntarea înalt pre-o-sfinţiei sale domnului domnului Sofronie Miclescu, arhiepiscop Sucevii şi mitropolit Moldaviei, cavaleriu a mai multor ordine, în zilele înalt exelenţiei sale cîrmuitoriu[l] prinţipat[ului] Moldaviei Teodor Nicolae Balş, cavaleriu a mai multor ordine, în stăriţia pre-cuvioşiei sale arhimandritului kir Gherasim, stareţul sfintelor monastiri Neamţul şi Secul. Tradus şi prelucrat de dumnealui paharnicul Dimitrie Sucevanu, protopsaltul sfintei mitropolii, cu a sa cheltuială pus supt tipariu. În tipografia Sfintei Monastiri Neamţul. Anul 1856. Traducător şi editor: Dimitrie Suceveanul.
 
1856 Idiomelarul lui Dimitrie Suceveanul, tom. 2. Pagina de titlu: Idiomelariu, adecă cîntare pe singur glasul, unit cu Doxastariul. Tradus din greceşte în româneşte. Partea a doa. Acum întîi dat la lumină cu binecuvîntarea înalt pre-o-sfinţiei sale domnului domnului Sofronie Miclescu, Arhiepiscop Sucevii şi Mitropolit Moldaviei, cavaleriu a mai multor ordine, în zilele înalt exelenţiei sale cîrmuitoriu[l] prinţipat[ului] Moldaviei Teodor Nicolae Balş, cavaleriu a mai multor ordine, în stăriţia pre-cuvioşiei sale arhimandritului kir Gherasim, Stareţul Sfintelor Monastiri Neamţul şi Secul. Tradus şi prelucrat de dumnealui paharnicul Dimitrie Sucevanu, proto-psaltul sfintei mitropolii, cu a sa cheltuială pus supt tipariu. În tipografia Sfintei Monastiri Neamţul. Anul 1856. Traducător şi editor: Dimitrie Suceveanul.
 
1856 Prohodul Domnului. Pagina de tilu: Prohodul Domnului Dumnezeu şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos care se cîntă în Sfînta şi Marea Vineri seara la Priveghere întocmit după originalul grecesc, prelucrat şi îmbunătăţit cu mai multe cîntări pe muzichie şi acum din nou corectat de d-lui paharnic Dimitrie Suceveanu. Editor: Dimitrie Suceveanul. Mănăstirea Neamţ, 1856
 
1857 Idiomelarul lui Dimitrie Suceveanul, tom. 3. Pagina de titlu: Idiomelariu, adecă cîntare pe singur glasul, unit cu Doxastariul. Care cuprinde Triodul şi Penticostariul. Tradus din greceşte în româneşte. Partea a teria. Acum întîi dat la lumină cu binecuvîntarea înalt pre-o-sfinţiei sale domnului domnului Sofronie Miclescu, Arhiepiscop Sucevii şi Mitropolit Moldaviei, cavaleriu a mai multor ordine, în zilele înalt exelenţiei sale cîrmuitoriu[l] prinţipat[ului] Moldaviei Teodor Nicolae Balş, cavaleriu a mai multor ordine, în stăriţia pre-cuvioşiei sale arhimandritului kir Gherasim, Stareţul Sfintelor Monastiri Neamţul şi Secul. Tradus şi prelucrat de dumnealui paharnicul Dimitrie Sucevanu, proto-psaltul sfintei mitropolii, cu a sa cheltuială pus supt tipariu. În tipografia Sfintei Monastiri Neamţul. Anul 1857. Traducător şi editor: Dimitrie Suceveanul.
 
1859 Principii elementare ale muzicii bisericeşti şi prescurtare din Anastasimatar. Autor şi editor: Oprea Demetrescu. Bucureşti, 1859
 
1860 Colecţie de cîntări. Pagina de titlu: Colecţiuni de cîntări bisericeşti între care unele compuse, traduse, altele culese şi prelucrate. Traducător şi editor: Ştefan Popescu. Bucureşti, 1860;

1860 Culegere de cîntări bisericeşti. Editor: C. Hristescu. Bucureşti, 1860.

1860 Prohodul Domnului. Editor: Arhim. Dimitrie. Buzău, 1860.

1862 Prohodul Domnului. Editor: Ştefan Popescu. Bucureşti, 1862.

1863 Mângetorul comun. Paraclisele I şi II. Autor şi editor: Oprea Demetrescu. Bucureşti, 1863
 
1866 Cântece naţionale. Ed a 5-a. Cu adaogire de mai multe cântece noi. Autor şi editor: Oprea Demetrescu. Bucureşti, 1866
 
1868 Prohodul Domnului. Pagina de titlu: Prohodul Domnului Dumnezeu şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos care se cîntă în Sfînta şi Marea Vineri seara la Priveghere, întocmit după cum se cîntă greceşte fără scădere sau înmulţire de vreo silabă. Buzău, 1868;
 
1868 Prohodul Domnului. Editor: Ştefan Popescu. Bucureşti, 1868.
 
1869 Prohodul Adormirei Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria, compus de Ritorul Manoil Corinteanul. Bucureşti, 1869;
 
1872 Prescurtare din Anastasimatari. Oprea Demetrescu. Rîmnicul Vîlcea, 1872.

1872 Prohodul Domnului. Pagina de titlu: Prohodul Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos Care se cântă în Sfânta şi marea Vineri noaptea la privighere, întocmit dupe cum se cântă greceşte, fără scădere, sau înmulţire de vre o silabă. Tipărit întâia oară cu bine cuvântarea iubitorului de Dumnezeu Episcop al Sfintei Episcopii Buzăul D. D. Chesarie, iar acum [pe coperta şi: Cu Binecuvântarea Reverenţiei Sale Părintelui Arhimandrit Inochentie Chiţulescu Locoţiitor al Sfintei Episcopii Râmnicul] retipărit de Oprea Demetrescu, Profesore de musica vocală la Seminarul de Rîmnicu. Râmnicul Vâlcii (Tip. Calinic), 1872. (24,5 x 16,5). 38 p. Editor: Oprea Demetrescu. Rîmnicu Vîlcea, 1872.
 
1873 Antologie musico-ecclesiastică. Culeasă şi prelucrată de Oprea Demetrescu. Râmnicul Vâlcei, 1873. Un exemplar fotografiat cu pagini lipsă la început.
 
1873 Prohodul Domnului. Editor: Dimitrie Suceveanu. Iaşi, 1873.

1874 Imnuri şi cîntări. Pagina de titlu: Imnuri şi cântece religioase, morale, patriotice, eroice, naţionale istorice şi populare. Compuse de mai mulţi autori. Adunate, unele corigiate, [greşit imprimat: corgiiate] şi imprimate de Oprea Demetrescu. Râmniculu Vâlcei, 1874. (18 x 12,5). 80 p. Editor: Oprea Demetrescu. Rîmnicu Vîlcea, 1874.
 
1875 Albina muzicală a arhiereului Ghenadie Ţeposu. Pagina de titlu: Albina muzicală. Coprinzînd în sine tipurile cele mai uzitate ale Prosomiilor (Podobiilor) celor opt glasuri, făcute a se cînta întocma ca în greceşte, şi cîntări sărbătorale din Triod, Penticostar, Octoih şi Minee, aplicate la tipuri întocma ca în greceşte. De Arhiereul Ghenadie, fost Episcop de Argeş. Cu bine-cuvîntare Înalt Prea Sfinţitului Arhi-Episcop şi Mitropolit al Ungro-Vlahei, Primat al României şi Preşedinte al Sfîntului Sinod D. D. Calinic Miclescu. Bucureşti (Tip. Toma Teodorescu), 1875. (21,5 x 14,5). VIII + 216 p. cu ilustr.
 
1875 Manual de muzică bisericească. Pagina de titlu: Manual de muzică bisericească coprinzînd Doksologiile originale după cele opt glasuri, axioanele duminekale, parte din Serviciul Divin al Sfinţilor Trei Ierarhi, Patronii Seminarului. Editor: Ştefan Popescu. Bucureşti, 1875
 
1875 Gramatică, Anastasimatar, Irmologhion şi Doxologii. Pagina de titlu: Grammatica, anastasimatarul şi irmologhionul de cântări bisericeşci. Acum retipărite întocmai după celle tipărite în Episcopia Buzeului în anul 1856. În ḑilele prea înălţatului nostru Domnŭ Carol I. Cu bine cuvântarea prea sânţiei salle Părintelui Episcop al Eparchiei Buzeu D. D. Inocenţiu. Cu spesele Cântăreţilor sântei Episcopii Buzeu N. Ionescu şi I. B. Sburlan. Buzeu (Noua Typographia Română A. Georgescu), 1875. (26,5 x 19). 1 f. + 576 p. Editor: Neagu Ionescu.
 
1875 Gramatică şi prescurtare din Anastasimatar. Pagina de titlu: Principi elementari ai musicii bisericesci şi prescurtare din octoihul Duminecal sau metodu şi cursu De studiulu acestei Arte predatu în Seminariul de Romnic de Oprea Demetrescu Fostu maestru de catedra (acum suprimată) de musică vocală modernă şi actualmente la cea de musică antică bisericească dela acestu seminaru. Ed. III. Râmniculu-Vâlcei (Tip. Oprea Demetrescu), 1875. (27,5 x 20). 1 f. + 68 p. Autor şi editor: Oprea Demetrescu. Râmnicu Vâlcea, 1875
 
1875 Prohodul Domnului. Pagina de titlu: Prohodul Domnului Dumnezeu şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos. Editor: Oprea Demetrescu. Bucureşti, 1875;
 
1875 Prohodul Domnului. Editor: Dionisie ieromonahul. Bucureşti, 1875;
 
1878 Manual de Cântări Bisericeşti. Pagina de titlu: Manual De Cântări Bisericesci necesare peste tot anul. Care sau typărit în zilele Înălţimii Selle Domnitorul Românilor Carol I. Cu spesele şi bine cuventarea Prea Sânţitului Episcop al Râmnicului Noul Severin D. D. Athanasie; Aşedate, revisate şi corectate de cucernicul între Preoţi Preotul Exarh Gh. Ioannescu de la Biserica Zlătari din Bucuresci. Buzeu, Noua Typografie Română Al. Georgescu, 1878

1878 Prohodul Domnului. Editor: Mitropolia Ungrovlahiei. Bucureşti, 1878.

1878 Prohodul Domnului. Editor: Oprea Demetrescu. Rîmnicu Vîlcea, 1878.
 
1881 Buchetul muzical al lui Neagu Ionescu, ediţia 1881. Editor: Neagu Ionescu. Buzău, 1881;
 
1882 Prohodul Domnului. Editor: Ştefan Popescu. Bucureşti, 1882.

1882 Prohodul Domnului. Editor: Tomescu Marin. Bucureşti, 1882.

1884 Cele un-spre-zece slave ale Evangheliilor duminicale de la utrenie cum şi alte cântări necesare unui cântăreţu. Editor: Ioan Zmeu. 116 p. Bucureşti, 1884. [dacă cineva găseşte un exemplar mai bine legat decît acesta şi reuşeşte să-l scaneze şi să îl dea spre a fi pus aici, să-i răsplătească Dumnezeu dragostea]

1884 Cinstitul Paraclis. Editor: Dimitrie Suceveanu. Iaşi, 1884.

1886 Prohodul Domnului. Editor: Mitropolia Ungrovlahiei. Bucureşti, 1886.

1891 Prohodul Domnului. Editor: Dimitrie Suceveanu. Bucureşti, 1891.

1892 Anastasimatar. Manualul celor 8 glasuri. Editor: Gheorghe Ionescu, Bucureşti, 1892.

1892 Manualul catavasiilor, luminândele, eotinalele, doxologii. Editor: Gheorghe Ionescu. Bucureşti, 1892.
 
1892 Utrenier şi Liturghier, de Ioan Zmeu;
 
1891 Prohodul Domnului. Editor: Dimitrie Suceveanu. Bucureşti, 1891.

1894 Prohodul Domnului. Pagina de titlu: Prohodul Domnului Dumnedeu şi Mântuitorului nostru Iisus Christos care se cântă în Sânta şi Marea Vineri seara la privighere compus de Păr. Nectarie Schimonahul, Primul Cântăreţ în S-tul Munte şi Dascal de greceşte şi româneşte. Tipărit de Păr. Dometie Ieromonahul. Bucureşti (Tipografia Cărţilor Bisericeşti ), 1894. (24 x 16). 2 f. + 72 p. cu ilustr. + 2 f. pl. Editori: Nectarie Schimonahul şi Dometie Ionescu. Bucureşti, 1894.
 
1895 Utrenier şi Liturghier, de Ioan Zmeu. Reeditare uşor modificată şi îmbogăţită;
 
1895 Prohodul Domnului. Editor: Tomescu Marin. Bucureşti, 1895.
 
1896 Colecţie de muzică orientală. Autor: Pr. Iconom Stavrofor Gheorghe Ionescu. Bucureşti, 1896;
 
1896 Prohodul Domnului. Editor: Dimitrie Suceveanu. Bucureşti, 1896.

1897 Manualul celor 8 glasuri. Gheorghe Ionescu. Bucureşti, 1897.
 
1897 Anastasimatarul, irmologhionul şi gramatica musiciì bisericescì. Autori şi editori: Neagu Ionescu şi Nae Severeanu.
 
1897 Gramatică şi Anastasimatar. Pagina de titluTeoria principillor de Muzică Bisericească şi Anastasimatarul teoretic şi foarte practic aranjată în modul cel mai apropiat tipărită în zilele prea înălţatului nostru Domn Carol I Regele României şi a I. P. S. Mitropolit Primat D. D. Iosif Gheorghian, Preşedintele S-lui Sinod. Cu bine-cuvântarea P.S.S. D.D. Ghenadie Enăceanu, Episcop al Râmnicului Noului Severin, în al 11 an al păstoriei Sale. De Lazăr S. Ştefănescu, Profesor de ambele muzici la Şcoala de cantori din T.-Severin. Cu a sa cheltuială. Pentru tóte şcólele de cântăreţi din ţară, precum Seminarele célele Normale. Bucureşci (Tipo-Litografia Cărţilor Bisericeşti), 1897. (22x15,5). 302 p. Autor şi editor: Lazăr Ştefănescu;
 
1897 Gramatica muzicii bisericeşti, după a lui Anton Pann. Editor: Neagu Ionescu. Bucureşti, 1897.

1897 Teorie elementară. Editor: Pr. Gheorghe Ionescu. Bucureşti, 1897.

1897 Principii de muzică bisericească orientală. Editor: I. Popescu Pasărea. Bucureşti, 1897.
 
1898 Utrenier şi Idiomelar. Pagina de titlu: Utrenierul cu slujbele sfinţilor din tot cursul anului, Triodul şi Penticostarul (parte după Dimitrie Suceveanu). Editor: Lazăr Ştefănescu. Turnu Severin, 1898;
 
1898 Antologia ierom. Dometie Ionescu. Pagina de titlu: Antologie de muzică psaltică care cuprinde cântări pentru Vecernie, Utrenie, Liturghie, Postul Mare etc., parte compuse, parte traduse de Părintele Nectarie Schimonahul, protopsaltul Schitului Prodromul din Sfântul Munte al Athonului şi de alţi autori, date la lumină prin sârguinţa părintelui ieromonah Dometie Ionescu dela Schitul Icoana din Bucureşti, cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Române, Bucureşti, Tipo-Litografia Cărţilor Bisericeşti, 1898. (24,5 x 17). IV + 339 p. + 1 f. Editor: Ieromonah Dometie Ionescu. Bucureşti, 1898

1899 Anastasimatar practic ritmat. Ştefan Popescu. Bucureşti, 1899.
 
1899 Slujba Învierii, de Ioan Popescu Pasărea. Pagina de titlu: Serviciul Învierii Domnului scris pe muzica bisericească orientală, Bucureşti, 1899
 
1899 Slujba înmormântării. Pagina de titlu: Prohodul înmormîntării lumenilor lucrat şi aranjat pe musică bisericească de mine însumi Lazăr S. Ştefănescu, profesor de ambele musici la şcóla de cântăreţi din Turnu-Severin. Şi dat la lumină pentru întâia oară cu insistenta rugăminte a elevilor din clasa II-a notaţi la pagina ultimă. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1899. (24,5x17). 43 p.
 
1899 Memoriu relativ la şcoala de "musichie bisericească" pe anii 1869-1899 [de Neculai I. Barcan]. Peatra (Impr. Jud. Neamţu), 1899. (23 x 15,5). 20 p. + 1 tab.
 
1900 Buchetul muzical al lui Neagu Ionescu, ediţia 1900. Editor: Neagu Ionescu. Bucureşti, 1900;
 
 
1900 Utrenier, Triod, Penticostar de Dimitrie Suceveanu. Turnu Severin, 1900.

1900 Irmologhion-catavasier. Editor: Nicolae Severeanu. Buzău, 1900

1900 Colecţiune de imne şcolare. Editor: Ştefan Popescu. Bucureşti, 1900.
 
1900 Slujba Acoperămîntului Maicii Domnului. Pagina de titlu: Slujba Acoperămîntului Maicei Domnului care se prăznueşte la 1-iu Octomvrie. Lucrată pe muzica orientală de smerita între monahii Epiharia Moisescu, Cântăréţă în Sfînta Monastire Ţigăneşti. Elevă a Domnului Ştefan Popescu, Fost Profesor de Muzica bisericéscă la Seminarul Central şi Nifon din Bucureşti. Tipărită cu Înalta binecuvîntare a Sântului Sinod al Sântei Biserici Autocefale Ortodoxe Române (Ordinul nr. 155 din 17 Mal 1900). Bucureşti (Tipografia Cărţilor Bisericeşti), 1900. (24 x16,5). 32 p. Editor: Monahia Epiharia Moisescu. Bucureşti, 1900;
 
1900 Cântări la Tedeum. Editor: I. Popescu Pasărea. Bucureşti, 1900;

1900 Cântări de la Ierurgii. Editor: I. Popescu Pasărea. Bucureşti, 1900;

1900 Curs elementar de muzică orientală. Editor: Nicolae Severeanu. Buzău, 1900.
 
1900 Întâmpinare la Raportul Comisiunei Sf. Sinod discutat în şedinţa de la 25 Maiu 1899 relativ la înlocuirea semnelor psaltichiei prin notaţiunea liniară de Gavriil Musicescu. (Tip. Dacia" P. Iliescu & D. Grossu), 1900. (23 x 16). 1 f. + 68 p.
1901 Catavasiile Născătoarei de Dumnezeu. Editor: Episcop Gherasim Saffirin. Bucureşti, 1901.

1902 Carte de muzică bisericească. Editor: Episcopul Nifon Ploieşteanul. Bucureşti, 1902.

1902 Prohodul Domnului. Editor: I. Popescu PasăreaBucureşti, 1902.

1903 Anastasimatar practic raro-grabnic. Editor: Ioan Zmeu. Bucureşti, 1903.

1903 Antologie muzico-eclesiastică. Editor: Oprea Demetrescu. Râmnicul Vâlcea, 1903

1903 Cântările Triodului practic raro-grabnicEditor: I. Popescu Pasărea. Bucureşti, 1903. Altă scanare.

1903 Cântările din Săptămâna Patimilor. Editor: Nicolae Paveliu. Bucureşti, 1903.

1903 Extract din teoria musicei ecclesiastice pentru usul şcolelor de cântăreţi din ţară. Editor: Ioan Zmeu. 19 p. Bucureşti, 1903.
1903 Te-Deum. Editor: I. Popescu Pasărea. Bucureşti, 1903

1904 Broşura I. Colecţiuni de cântece naţionale. Editor: Nicolae Severeanu. Buzău, 1904.

1904 Podobiile, troparele Învierii, troparele şi condacele praznicelor şi sfinţilor mari. Editor: I. Popescu Pasărea. Bucureşti, 1904

1904 Două slave. Editor: Ştefan Popescu, publicate în revista BOR. Bucureşti, 1904.

1905 Colecţiune de cântările Sfintei Liturghii. Editor: I. Popescu Pasărea. Bucureşti, 1905.

1905 Prohodul Domnului. Editor: N. SevereanuBucureşti, 1905.

1906 Principii de muzică bisericească orientală. Editor: I. Popescu Pasărea. Bucureşti, 1906.

1907 Catavasier, Utrenier, Liturghier. Editor: Ioan Zmeu. Buzău, 1907.

1907 Răspunsurile la Sf. Liturghie, de Episcopul Gherasim. Pagina de titlu: Răspunsurile la Sfânta Liturghie pe glasurile 1, 3, 4, 6 şi 7, de Gherasimu, episcopul Romanului. Bucureşti, Tipografia cărţilor Bisericeşti, 1907, 16 p. Editor: Episcop Gherasim Saffirin al Romanului. Bucureşti, 1907.

1907 Doxologiile Episcopului Gherasim. Pagina de titlu: Slavoslovia pe opt glasuri, lucrată precum se vede, în zilele M. S. Regelui României Carol I, de P. S. Episcop Gherasimu al Romanului. Bucureşti. Tipografia cărţilor bisericeşti, 1907. 50 p. Editor: Episcop Gherasim Saffirin al Romanului. Bucureşti, 1907.

1907 Catavasiile Născătoarei de Dumnezeu (ediţia a 2-a). Editor: Episcop Gherasim Saffirin. Bucureşti, 1907.

1907 Prohodul Domnului. Editor: Marin TomescuBucureşti, 1907.

1907 Prohodul Domnului. Editor: Vasile Frăcea-SachelarieBucureşti, 1907.

1908 Culegere de cântări bisericeşti. Editor: Episcop Gherasim Saffirin. Bucureşti, 1908.

1908 Catavasier. Editor: Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1908.

1908 Noul Anastasimatar practic-grabnic. Editor: Dimitrie C. Popescu. Bucureşti, 1908.

1908 Slujba sfinţirei bisericei lucrată pe muzica orientală. Editor: Ioan Zmeu. Imprimeria Alessandru Georgescu. 36 p. Buzău, 1908.

1909 Cântări religioase. Editor: Ieromonah Dometie Ionescu. Bucureşti, 1909.

1909 Stihira Astăzi s-a plinit. Editor: Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1909.

1909 Prohodul Domnului. Editor: Alexandru Popescu CernicaBucureşti, 1909.

1910 Cântările de la Te-Deum, şi alte Sf. Taine. Pagina de titlu: Cântările dela Tedeum, Sfeştanie, Cununie, Înmormântare şi parastas, scrise pe muzica bisericească-orientală, după cum se cântă în Sf. noastră biserică. Bucureşti. Tipografia cărţilor bisericeşti, 1910. Editor: Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1910.

1910 Polieleu, ehul 7 varis. Editor: Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1910.

1910 Principii de muzică bisericească orientală. Editor: I. Popescu Pasărea. Bucureşti, 1910.

1910 Prohodul Domnului. Editor: Episcopul Nifon PloieşteanulBucureşti, 1910.

1910 Prohodul Domnului. Editor: Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1910.

1910 Prohodul Domnului. Editor: Alexandru Popescu CernicaBucureşti, 1910.

1911 Metodă pentru a învăţa psaltichia. Pagina de titlu: Metodă pentru a învăţa psaltichia (cântările bisericeşti) după vechea notaţiune orientală. Întocmită de Diaconul T. V. Stupcanu, Maistru de cantări bisericeşti la Seminarul Veniamin din Iaşi. Aprobată de Sf. Sinod cu ord. no. 169 din 30 iunie 1911. Bucureşti. (Tip. cărţilor bisericeşti), 1911. (21x13,5). 32 p. Editor: Th. V. Stupcanu. 32 p. Bucureşti, 1911.

1911 Serviciul Naşterii Domnului sau cântările Crăciunului. Editor: Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1911.

1911 Colecţiune de cântările Sfintei Liturghii. Editor: I. Popescu Pasărea. Bucureşti, 1911.

1911 Prohodul Domnului. Editor: Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1911.

1911 Prohodul Domnului. Editor: Marin TomescuBucureşti, 1911.

1912 Colecţiune de cântări. Editor: Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1912.

1912 La cinstita Adormire. Slavă, şi acum. Editor: Dimitrie Cutavas, Bucureşti, 1912.

1912 Trei cântări: Ceata Sfinţilor Părinţi, Laudă, suflete al meu (Ps. 145) şi De Tine, Doamne. Editor: Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1912.

1912 Prohodul Domnului. Ediţia lui Dimitrie Suceveanu. Bucureşti, 1912.

1913 Regulile pentru citirea Apostolului şi Evangheliei. Editor: I. Popescu Pasărea. Bucureşti, 1913.

1913 Prohodul Domnului. Editor: Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1913.

1914 Cântările Sfintei Liturghii. Editor: I. Popescu Pasărea. Bucureşti, 1914.

1914 Prohodul Domnului. Editor: Marin TomescuBucureşti, 1914.

1915 Sobornicariu. Editor: Episcopul Gherasim Safirin. Bucureşti, 1915.

1915 Cântări bisericeşti, patriotice şi populare. Editor: Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1915.

1915 Prohodul Domnului. Editor: Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1915.

1916 Anastasimatarul pe larg de Theodor P. P. Fokaefs şi pe scurt de Petru Peloponesianul. Traducător şi editor: Episcopul Gherasim Safirin. Bucureşti, 1916.

1916 Prohodul Domnului. Editor: Alexandru Popescu CernicaBucureşti, 1916.

1919 Colecţiune de cântările Sfintei Liturghii. Editor: I. Popescu Pasărea. Bucureşti, 1919.

1919 Anastasimatar. Editor: Pr. Th. V. Stupcanu. Bucureşti, 1919.

1919 Prohodul Domnului. Editor: Alexandru Popescu CernicaBucureşti, 1919.

1920 Cântările Vecerniilor. Editor: Ioan Popescu Pasărea. Bucureşti, 1920.

1920 Prohodul Domnului armonizat. Editor: Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1920.
 
1920 Prohodul Domnului pentru coruri şcolare. Editor: Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1920.

1921 Colecţiune de cântări. Editor: Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1921

1921 Podobiile, troparele Învierii şi alte cântări din Triod şi Penticostar. Editor: I. Popescu Pasărea. Bucureşti, 1921

1921 Prohodul Domnului. Editor: Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1921.

1921 Prohodul Domnului. Editor: Alexandru Popescu CernicaBucureşti, 1921.

1922 Micul Anastasimatar practic. Editor: Nicolae Barcan. Bucureşti, 1922.

1922 Prohodul Domnului. Ediţia lui Dimitrie Suceveanu. Bucureşti, 1922.

1923 Principii de muzică bisericească orientală. Editor: I. Popescu Pasărea. Bucureşti, 1923.

1923 Cântările Sfintei Liturghii pe două voci. Editor: I. Popescu Pasărea. Bucureşti, 1923.

1924 Cântările Vecerniilor, după Macarie, Ştefanache Popescu şi I. Popescu. Editor: I. Popescu Pasărea. Bucureşti, 1924

1924 Penticostarul. Editor: I. Popescu Pasărea. Bucureşti, 1924

1924 Cântările Naşterii Domnului şi cântările Sfinţilor Trei IerarhiEditor: I. Popescu Pasărea. Bucureşti, 1924

1925 Podobiile celor 8 glasuri, precum şi condacele sfinţilor şi praznicelor. Editor: I. Popescu Pasărea. Bucureşti, 1925

1925 Liturghierul de stranăEditor: I. Popescu Pasărea. Bucureşti, 1925.

1925 Cântările Triodului. Editor: I. Popescu Pasărea. Bucureşti, 1925.

1925 Colecţiune de cântări alese. Editor: Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1925

1926 Anastasimatar. Editor: Pr. Th. V. Stupcanu. Bucureşti, 1926.

1926 Curs elementar de muzică orientală. Editor: Nicolae Severeanu. Buzău, 1926.

1926 Cântări pe ambele muzici. Editor: I. Mardale. Bucureşti, 1926.

1927 Catavasier. Editor: Ion Popescu Pasărea. Timişoara, 1927

1928 Anastasimatarul. Editor: Vasile Ciureanu-Bodeşti, Chişinău, 1928.

1928 Liturghier. Pagina de titlu: Liturghier cu conţinut de cântări bisericeşti ale Sfintelor Liturghii, din ale Vecerniei, Utreniei şi din Postul Mare, pe întregul an, compuse şi aranjate în ordinea tipicului pe muzica bisericească orientală "psaltichie" cu irmologicul şi stihiraricul în tactul îndoit şi cu cântări armonizate după cum se cântă în Basarabia, de Vasile Ciureanu-Bodeşti, protopsalt şi maestru titular de muzică bisericească orientală, la şcoala de muzică bisericească din Chişinău. Chişinău 1928. Tipărit în tipografia Centralei Cooperativelor în anul una mie nouă sute două zeci şi opt la Chişinău. Editor: Vasile Ciureanu. Chişinău, 1928.

1928 Liturghierul ritmic. Editor: Nicolae Severeanu. Buzău, 1928. Fotografii după xerox.

1928 Cântările Sfintei Liturghii pe două voci. Ediţia a II-a. Editor: I. Popescu Pasărea. Bucureşti, 1928.

1928 Cântările Utreniilor, după Macarie şi Ştefanache Popescu. Editor: I. Popescu Pasărea. Bucureşti, 1928.

1928 Principii de muzică bisericească orientală. Editor: I. Popescu Pasărea. Bucureşti, 1928.

1928 Prohodul Domnului. Ediţia lui Dimitrie Suceveanu. Bucureşti, 1928.

1929 Principii de muzică bisericească orientală. Editor: I. Popescu Pasărea. Bucureşti, 1929.

1930 Muzica bisericească psaltică (gramatică). Editor: Mihail Vulpescu. Bucureşti, 1942.

1931 Cântările Vecerniilor, de Ştefanache Popescu şi completate după Ierom. Macarie. Editor: I. Popescu - Pasărea. Bucureşti, 1931.

1931 Cântări de rugăciune şi laudă către Maica Domnului. Editor: I. Popescu Pasărea. Bucureşti, 1931.

1931 Prohodul Domnului. Editor: Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1931.

1932 Repertoriul cursurilor de vară. Editor: Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1932

1932 Metodă pentru a învăţa psaltichia (cântările bisericeşti) după vechea notaţiune orientală. Ediţia a doua. Editor: Th. V. Stupcanu. 32 p. Bucureşti, 1932.

1933 Buchet de muzicăEditor: Ierom. Amfilohie Iordănescu. Bucureşti, 1933. Altă scanare, mai bună, dar cu cîteva pagini lipsă.

1933 Cântările Sfintei Liturghii. Editor: I. Popescu Pasărea. Bucureşti, 1933.

1933 Noul Idiomelar. Editor: Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1933

1934 Podobiile celor 8 glasuri, după Anton Pann şi cântări din Triod şi Penticostar, precum şi troparele şi condacele sfinţilor şi praznicelor. Editor: I. Popescu Pasărea. Bucureşti, 1934

1936 Cântările Vecerniilor, completate de I. Popescu - Pasărea. Editor: I. Popescu - Pasărea. Bucureşti, 1936

1936 Cântările Sfintelor Paşti. Publicate în revista BOR. Editor: I. Popescu - Pasărea. Bucureşti, 1939

1936 Glasul I după Dimitrie Suceveanu. Fascicula I. Editor: Ierom. Amfilohie Iordănescu. Bucureşti, 1936.

1937 Glasul II-III. Fasc. III. Editor: Ierom. Amfilohie Iordănescu. Bucureşti, 1937.

1937 Glasul IV-V bisericesc, după Dimitrie Suceveanu. Fasc. V. Editor: Ierom. Amfilohie Iordănescu. Bucureşti, 1937.

1937 Glasul VI-VII bisericesc, după Dimitrie Suceveanu. Fasc. VI. Editor: Ierom. Amfilohie Iordănescu. Bucureşti, 1937.

1937 Glasul VIII bisericesc, după Dimitrie Suceveanu. Fasc. VI. Editor: Ierom. Amfilohie Iordănescu. Bucureşti, 1937.

1938 Anastasimatarul ritmic. Ediţia a 2-a. Editor: Nicolae Severeanu. Buzău, 1938. Fotografii după un exemplar xeroxat.

1939 Cântările Vecerniilor, de Ştefanache Popescu, completate de I. Popescu - Pasărea. Editor: I. Popescu - Pasărea. Bucureşti, 1939

1939 Îndrumătorul liturgic. Editor: Episcopul Gherontie Nicolau. Bucureşti, 1939.

1940 Culegere de cântări pentru preoţiEditor: I. Popescu - Pasărea. Bucureşti, 1940.

1942 Principii de muzică bisericească orientală. Editor: I. Popescu Pasărea. Bucureşti, 1942.

1942 Prohodul DomnuluiEditor: Sinodul BOR. Bucureşti, 1942.

1943 Anastasimatarul, prelucrare după Dimitrie Suceveanu. Editor: Protos. Victor Ojog. Mănăstirea Neamţ, 1943.

1943 Cântările Sfintei Liturghii. Editor: Anton Uncu. Bucureşti, 1943.

1947 Antologhion. Editor: Anton Uncu. Bucureşti, 1947.

1951 Cîntările Sfintei Liturghii şi cîntări la cateheze. Editori: Nicolae Lungu şi Anton Uncu. Publicate separat şi în revista Studii Teologice 5-6/1951. Bucureşti, 1951.

1951 Gramatica muzicii psaltice. Editori: Pr. Gr. Costea, I. Croitoru, Nicolae Lungu. Bucureşti, 1951.

1952 Prohodul Domnului. Ediţia lui Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1952.

1953 Anastasimatarul uniformizat. Vecernierul. Editori: Pr. Gr. Costea, I. Croitoru, Nicolae Lungu. Bucureşti, 1953.

1954 Anastasimatarul uniformizat. Utrenierul. Editori: Pr. Gr. Costea, I. Croitoru, Nicolae Lungu. Bucureşti, 1954.

1956 Prohodul Domnului. Ediţia lui Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1956.

1958 Prohodul Domnului. Ediţia lui Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1958.

1960 Cântările Sfintei Liturghii. Editori: Nicolae Lungu, pr. Gr. Costea, pr. Ene Branişte. Bucureşti, 1960.

1961 Prohodul Domnului. Ediţia lui Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1961.

1962 Prohodul Domnului. Ediţia lui Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1962.

1963 Prohodul Domnului. Ediţia lui Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1963.

1964 Cîntări la Sf. Taine şi Ierurgii. Editori: Nicolae Lungu, Chiril Popescu, Ene Branişte. Publicate separat şi în revista Studii Teologice 1-2/1964. Bucureşti, 1964.

1964 Prohodul Domnului. Ediţia lui Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1964.

1965 Prohodul Domnului. Ediţia lui Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1965.

1966 Slujba Sfintelor Paşti. Editori: N. Lungu, Chiril Popescu, Ene Branişte. Publicată în revista Studii Teologice 1-2/1966. Bucureşti, 1966.

1966 Prohodul Domnului. Ediţia lui Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1966.

1967 Prohodul Domnului. Ediţia lui Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1967.

1968 Prohodul Domnului. Ediţia lui Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1968.

1969 Cântările Sfintei Liturghii. Editori: Nicolae Lungu, pr. Gr. Costea, pr. Ene Branişte. Bucureşti, 1969.

1969 Gramatica muzicii psaltice. Editori: Pr. Gr. Costea, I. Croitoru, Nicolae Lungu. Bucureşti, 1969.

1969 Prohodul Domnului. Ediţia lui Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1969.

1971 Notaţia şi ehurile muzicii bizantine. Autor: Grigorie Panţiru. Bucureşti, 1971.

1973 Paleografie muzicală bizantină. Autor: Sebastian Barbu Bucur. Bucureşti, 1973.

1974 Anastasimatarul uniformizat. Vecernierul. Editori: Nicolae Lungu, Gr. Costea, Ene Branişte. Bucureşti, 1974.

1974 Anastasimatarul uniformizat. Utrenierul. Editori: Nicolae Lungu, Gr. Costea, Ene Branişte. Bucureşti, 1974.

1974 Prohodul Domnului. Ediţia lui Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1974.

1975 Carte de cântări bisericeşti. Editori: Nicolae Lungu, Gr. Costea, Ene Branişte. Bucureşti, 1975.

1976 Macarie Ieromonahul. Opere. I. Teoreticon. Editor: Titus Moisescu. Bucureşti, 1976.

1976 Prohodul Domnului. Ediţia lui Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1976.

1982 Prohodul Domnului. Ediţia lui Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1982.

1985 Albina muzicală (podobiile celor opt glasuri şi alte cântări), de arhiereul Ghenadie Ţeposu. Bucureşti, 1985.

1988 Prohodul Domnului. Ediţia lui Ion Popescu Pasărea. Bucureşti, 1988.

1991 Cântările Sfintei Liturghii (în dublă notaţie). Editor: Pr. Nicu Moldoveanu. Bucureşti, 1991.

1991 Liturghierul de strană, reeditare anastatică după I. Popescu Pasărea. Editor: Sebastian Barbu Bucur. Bucureşti, 1991.

1991 Manual de cântări bisericeşti, de monahia Epiharia Moisescu, ed. a II-a. Bucureşti, 1991.

1991 Cântări la înmormântare şi parastas. Retipărite în volumul Panahida, Buc. 1992. Editor: Sebastian Barbu Bucur. Bucureşti, 1991.

1993 Teoria, practica şi metodica muzicii psaltice. Exerciţii de paralaghie. Autor: Sebastian Barbu Bucur. Bucureşti, 1993

1996 Anastasimatarul uniformizat. Vecernierul. Editori: Nicolae Lungu, Gr. Costea, Ene Branişte. Curtea de Argeş, 1996.

1996 Anastasimatarul uniformizat. Utrenierul. Editori: Nicolae Lungu, Gr. Costea, Ene Branişte. Bucureşti, 1996

1997 Buchet muzical athonit. Liturghierul. Editor: Ierodiacon Ioan de la Schitul Lacu. Bucureşti, 1997

1997 Catalogul creaţiei muzicale a lui Evstatie, protopsaltul Putnei. În original şi transcrieri în notaţie liniară. Editori: Titus Moisescu şi Alexandru Dimcea. Bucureşti, 1997

1998 Anastasimatarul, prelucrare după Dimitrie Suceveanu, de Protos. Victor Ojog. Editor: Sebastian Barbu Bucur. Iaşi, 1998.

1998 Curs de paleografie muzicală bizantină. Autor: Sebastian Barbu Bucur. Bucureşti, 1998

1998 Învăţarea cântărilor Sfintei Liturghii. Ghid metodic. Autor: Florin Bucescu. Iaşi, 1998.

1999 Cântările Sfintei Liturghii şi alte cântări bisericeşti (în dublă notaţie). Editor: Pr. Nicu Moldoveanu. Bucureşti, 1999.

1999 Noul Idiomelar pe ambele notaţii. Editor: Pr. Nicu Moldoveanu. Bucureşti, 1999.

2000 Buchet muzical athonit. Liturghierul. Editor: Ierodiacon Ioan de la Schitul Lacu. Bucureşti, 2000

2000 Catavasierul, după A. Pann, D. Suceveanu, Şt. Popescu, I. Popescu Pasărea, ş.a. Editori: Pr. Nicu Moldoveanu şi pr. Victor Frangulea. Bucureşti, 2000

2001 Liturghierul de strană, reeditare anastatică după I. Popescu Pasărea. Editor: Sebastian Barbu Bucur. Constanţa, 2001.

2001 Noul Idiomelar pe ambele notaţii. Editor: Pr. Nicu Moldoveanu. Bucureşti, 2001.

2001 Liturghier de strană. Editor: Constanţa Cristescu. Arad, 2001.

2001 Cântările Triodului. Editor: Pr. Nicu Moldoveanu. Bucureşti, 2001.

2001 Prohodul Domnului. Studiu. Autor: Pr. Nicu MoldoveanuBucureşti, 2001.

2002 Anastasimatarul lui Macarie Ieromonahul, cu adăugiri din Dimitrie Suceveanu. Editori: Gabriel Duca, diacon Cornel Coman. Bucureşti, 2002;

2002 Buchet muzical athonit. Polielee. Editor: Ierodiacon Ioan de la Schitul Lacu. Bucureşti, 2002;

2002 Anastasimatarul uniformizat. Vecernierul, de Pr. Gr. Costea, Ion Croitoru, Nicolae Lungu. Ediţia a III-a, completată de Pr. Nicu Moldoveanu, Pr. Victor Frangulea şi Stelian Ionaşcu. Bucureşti, 2002;

2002 Cântări la Sf. Taine şi ierurgii şi alte cântări bisericeşti (ediţie revăzută şi adăugită). Editor: Pr. Nicu Moldoveanu. Bucureşti, 2002;

2002 Catavasierul, după A. Pann, D. Suceveanu, Şt. Popescu, I. Popescu Pasărea, ş.a. Editori: Pr. Nicu Moldoveanu şi pr. Victor Frangulea. Bucureşti, 2002;

2002 Florilegiu sau crestomaţie de cântări religioase, de compozitori români din sec. XV-XVIII. Editor: Titus Moisescu. Bucureşti, 2002;

2003 Buchet muzical athonit. 5. Anastasimatar. Editor: Ierodiacon Ioan de la Schitul Lacu. 175 x 240 x 35 mm. Bucureşti, 2003;

2003 Cântările Triodului. Editor: Pr. Nicu Moldoveanu. Bucureşti, 2003;

2003 Noul Idiomelar (reeditare I. Popescu Pasărea). Editor: Pr. Eugen Drăgoi. Galaţi, 2003;

2003 Axioanele tradiţionale de la Mănăstirea Neamţ. Editor: Pavel Lungu. Piatra Neamţ, 2003;

2004 Buchet muzical athonit. Psaltirionul. Editor: Ierodiacon Ioan de la Schitul Lacu. Bucureşti, 2004;

2004 Anastasimatarul uniformizat. Utrenierul, de Pr. Gr. Costea, Ion Croitoru, Nicolae Lungu. Ediţia a III-a, completată de Pr. Nicu Moldoveanu, Pr. Victor Frangulea şi Stelian Ionaşcu. Bucureşti, 2004;

2004 Ghelasie Basarabeanul. Vecernier şi Utrenier. Cântări transliterate, diortosite şi transcrise în notaţie liniară de Sebastian Barbu Bucur şi Ion Isăroiu. Editor: Sebastian Barbu Bucur. Bucureşti, 2004;

2004 Cântările Penticostarului, de N. Lungu şi Chiril Popescu. Editori: Pr. Nicu Moldoveanu, pr. Victor Frangulea şi Nicolae Giolu. Bucureşti, 2004;

2004 Axioanele împărăteşti de la Mănăstirea Neamţ. Editor: Pavel Lungu. Piatra Neamţ, 2004;

2004 Nectarie, protopsaltul Sfântului Munte. Cântările Sfintei Liturghii. Editor: Vasile Vasile. Bucureşti, 2004;

2005 Antologhion paisian. Tomul 1. Triodul. Editor: Monahul Filotheu Bălan. Bucureşti, 2005;

2005 Cântări la Vecernie şi Utrenie. Editori: Arhim. Clement Haralam şi Alexandru Gheorghiţă. Iaşi, 2005;

2005 Ghelasie Basarabeanul. Liturghier. Cântări adunate, transliterate, diortosite şi transcrise în notaţie liniară. Editori: Sebastian Barbu Bucur şi Ion Isăroiu. Bucureşti, 2005;

2006 Buchet muzical athonit. Doxastarul lui Petru Filanthidis. Editor: Ierodiacon Ioan de la Schitul Lacu. Bucureşti, 2006;

2006 Doxastarul lui Ghelasie Basarabeanul, transcris în notaţie liniară. Vol. 1. Editor: Sebastian Barbu Bucur. Bucureşti, 2006;

2006 Teoria muzicii psaltice pentru seminarele teologice şi şcolile de cântăreţi. Autor: Stelian Ionaşcu. Bucureşti, 2006;

2006 Prohodul Domnului. Editor: Pr. Nicu MoldoveanuBucureşti, 2006;

2006 Prohodul Adormirii Maicii Domnului. Editor: Pr. Nicu Moldoveanu şi Nicolae Ionescu-PalasBucureşti, 2006;

2007 Buchet muzical athonit. Stihirarul. Editor: Ierodiacon Ioan de la Schitul Lacu. Bucureşti, 2007;

2007 Cântări la Sfintele Taine şi Ierurgii. Tomul 1. Antologie de cântări. Editori: Gabriel Duca şi Valentin Gheorghe. M-rea Vatoped, Athos, 2007;

2007 Cântări la Sfintele Taine şi Ierurgii. Tomul 2. Cântări la slujba înmormântării. Editori: Gabriel Duca şi Valentin Gheorghe. M-rea Vatoped, Athos, 2007;

2007 Noul Idiomelar pe ambele notaţii. Editor: Pr. Nicu Moldoveanu. Bucureşti, 2007;

2007 Doxastarul lui Ghelasie Basarabeanul, transcris în notaţie liniară. Vol. 2. Editor: Sebastian Barbu Bucur. Bucureşti, 2007;

2007 Prohodul Domnului. Editor: Pr. Nicu MoldoveanuBucureşti, 2007;

2007 Prohodul Adormirii Maicii Domnului. Editor: Pr. Nicu Moldoveanu şi Nicolae Ionescu-PalasBucureşti, 2007;

2008 Buchet muzical athonit. 3. Cântările Utreniei. Editor: Ierodiacon Ioan de la Schitul Lacu. 180 x 245 x 40 mm. 570 p. Bucureşti, 2008;

2008 Buchet muzical athonit. 6. Psaltirionul. Editor: Ierodiacon Ioan de la Schitul Lacu. 180 x 245 x 40 mm. 526 p. Bucureşti, 2008;

2008 Imnologhionul lui Laurenţiu Iacob. Pagina de titlu: Imnologhion liturgic ce cuprinde întru sine o antologie de cântări psaltice la Dumnezeiasca Liturghie, pe toate glasurile, tipărite acum pentru întâia oară în chipul acesta, după feluriți izvoditori cunoscuți, mai vechi sau noi. 215 x 300 x 38 mm. 578 p. Editor şi autor: Laurenţiu Iacob. Galaţi, 2008;

2008 Anastasimatar, gl. I-IV. Transcris în notaţie liniară după Mihalache Moldovlahul. Editor: Sebastian Barbu Bucur. Bucureşti, 2008;

2008 Prohodul Domnului. Editor: Pr. Nicu MoldoveanuBucureşti, 2008;

2008 Prohodul Adormirii Maicii Domnului. Editor: Pr. Nicu Moldoveanu şi Nicolae Ionescu-PalasBucureşti, 2008;

2009 Buchet muzical athonit. 1. Dumnezeiasca Liturghie. Editor: Ierodiacon Ioan de la Schitul Lacu. 175 x 240 x 35 mm. 696 p. Bucureşti, 2009;

2009 Cântări la Vecernie, Utrenie. Editor: Sebastian Barbu Bucur. Bucureşti, 2009;

2009 Cântări la Sfânta Liturghie. Editor: Sebastian Barbu Bucur. Bucureşti, 2009;

2009 Protosinghelul Varlaam Barancescu. Opera muzicală (I). Editor: Pr. Bogdan Moise. Constanţa, 2009;

2009 Διονυσιου Φωτεινου - Ἀναστασιματάριον Νέον (Noul Anastasimatar al lui Dionisie Fotino). Editor: Nicolae Gheorghiţă. 210 x 285 x 20 mm. 189 p. Bucureşti, 2009 (limba greacă);

2009 Buchet Muzical de Paraclise. Editor: Diacon Cornel Coman. 175 x 244 x 22 mm. 322 p. Bucureşti, 2009;

2009 Cântările Vecerniei în stilul episcopului Ioan I Pop al Aradului. Editor: Constanţa Cristescu. Arad, 2009;

2010 Antologie de cantari psaltice. Tomul al III-lea. Păresimierul lui Anton Pann. Editor: Gabriel Duca. 150 x 210 x 18 mm. 155 p. Bucureşti, 2010;

2010 Slujba Învierii. Editor: Ierod. Ioan Lacoschitiotul. 145 x 210 x 10 mm. 112 p. Bucureşti, 2010;

2010 Importanța cercetării și metodei de predare a lui Simon Karas cu privire la semnalarea și inventarierea semelor hironomice. Autor: Lykourgos Angelopoulos.Traducător: Adrian Sîrbu. 142 x 200 x 5 mm. 64 p. (conţine cd) Iaşi, 2010;
 
2010 Teoria și practica muzicii bisericești. Autor: Georgios Konstantinou. Traducător: Adrian Sîrbu, ediția I. 203 x 282 x 18 mm. 403 p.  Iaşi, 2010;

2011 Buchet muzical athonit. 5. Anastasimatarul. Editor: Ierodiacon Ioan de la Schitul Lacu. 175 x 240 x 35 mm. 606 p. Bucureşti, 2011;

2011 Paraclisul și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva. Editori: Adrian Sîrbu şi Alexandru Grigoraş. 175 x 239 x 10 mm. 129 p. Iaşi, 2011;

2011 Anastasimatar, gl. V-VIII. Transcris în notaţie liniară după Mihalache Moldovlahul. Editor: Sebastian Barbu Bucur. Bucureşti, 2008;

2012 Anastasimatarul lui Macarie. Pagina de titlu: Anastasimatarul Cuviosului Macarie Ieromonahul cu adăugiri din cel al Paharnicului Dimitrie Suceveanu. Editor: Gabriel Duca. 177 x 247 x 29 mm, 454 p. Bucureşti, 2012;

2012 Buchet muzical athonit. 7. Stihirarul. Editor: Ierodiacon Ioan de la Schitul Lacu. 175 x 240 x 40 mm. 581 p. Bucureşti, 2011;

2012 Idiomelarul lui Dimitrie Suceveanu - Tomul I (Septembrie - Decembrie). Editor: Ierodiacon Ioan Lacoschitiotul. 215 x 297 x 20 mm. 266 p. Bucureşti, 2012;

2012 Idiomelarul lui Dimitrie Suceveanu - Tomul II (Ianuarie - August). Editor: Ierodiacon Ioan Lacoschitiotul. 215 x 297 x 20 mm. 298 p. Bucureşti, 2012;

2012 Heruvico-chinonicarul lui Anton Pann. Editor: Mihai Corcodel. 180 x 220 x 28 mm. 500 p. Turnu Severin, 2012 ;

2012 Teoria și practica muzicii bisericești. Autor: Georgios Konstantinou. Traducător: Adrian Sîrbu. Ediția a II-a, revizuită și adăugită. 203 x 282 x 18 mm. 403 p. (conţine CD) Iaşi, 2012;

2012 Liturghierul lui Vasilie Nonis. Pagina de titlu: Dumnezeiasca Liturghie împreună cu tot ceea ce ține de această slujbă, precum și ecfonisele celor sfințiți după rânduiala celor opt glasuri.  220 x 305 x 42 mm, 516 p. Editor şi traducător: Laurenţiu Truţă. Alba Iulia, 2012

2012 Cântări la Vecernie şi Utrenie. Editori: Ierod. Dionisie Marin şi Arhim. Clement Harlam. Iaşi, 2012;


2013 Protosinghelul Varlaam Barancescu. Opera muzicală (II). Editor: Pr. Bogdan Moise. Bucureşti, 2013;

2013 Cultura muzicală românească de tradiţie bizantină, zona Buzău-Vrancea, sec. al XIX-lea. Editor: Pr. Bogdan Moise. Bucureşti, 2013;

2013 Buchet muzical athonit. 2. Cântările Vecerniei. Editor: Ieromonahul Ioan de la Schitul Lacu. 175 x 240 x 50 mm. 535 p. Bucureşti, 2013;

2013 Cântări la Vecernia și Utrenia Sfinților Români - vol. 1. Autor: Sebastian Barbu Bucur. 170 x 245 x 35 mm. 548 p. Bucureşti, 2013;

2013 Slujba mutării moaștelor Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina. Editor: Cezar Florin Cocuz. 142 p. Iaşi, 2013;

2013 Stihirarul Ieromonahului Visarion - Tomul al II-lea (Ianuarie - August). Editor: Gabriel Duca. 360 p. Iaşi, 2013;

2013 Cântări la vecernia și utrenia Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei. Editor: Cătălin Cernătescu. 105 p. Turnu Severin, 2013.

 
Listă provizorie alcătuită de monahul Filotheu Bălan, după originalele existente, Bibliografia Română ModernăDicţionarul de muzică bisericească românească, Bucureşti, 2013, p. 794-804 şi Tipărituri psaltice româneşti, articol de Sebastian Barbu Bucur din volumul Tezaur muzical românesc de tradiţie bizantină, sec. XVIII-XXI, Bucureşti, 2013, p. 359-380 (ultima actualizare: 8 Februarie 2014).
 
Mai multe din această categorie: Macarie Ieromonahul (1750-1836) »

Comentarii   

+2 # intrebareMoldovan Cecilia 24-05-2014 22:47
2005 Cântări la Vecernie şi Utrenie. Editori: Arhim. Clement Haralam şi Alexandru Gheorghiţă. Iaşi, 2005;

este cumva 2005 Cântări la Vecernie şi Utrenie si liturghie la slujba sf Filoteia ?

http://psaltiimitropolieiardealului.files.wordpress.com/2010/07/sujba-sfintei-filofteia-si-raspunsuri-liturghie.pdf

http://www.csbi.ro/ro/col_cant02.html

daca cumva stiti ca e alta si aveti o copie electronica.... ca eu nu am gasit de cumparat
Răspunde | Răspunde cu citat | Citat
0 # completarestefan popescu 02-04-2015 09:36
1915 Sobornicariu. Editor: Episcopul Gherasim Safirin. Bucureşti, 1915.

Anul aparitiei este 1914....cel putin asa scrie pe exemplarul pe care eu il detin.
Răspunde | Răspunde cu citat | Citat
0 # completarestefan popescu 02-04-2015 09:40
Slujba Sf. Dimitrie Basarabov si Sf. Mc. Filoteia compusa de monahia Magdalina Nicolescu (Man. Zamfira) Bucuresti, Tipografia Cartilor Bisericesti 1902
Răspunde | Răspunde cu citat | Citat
0 # completarestefan popescu 02-04-2015 09:48
1927 Catavasier. Editor: Ion Popescu Pasărea. Timişoara, 1927

Pe exemplarul meu scrie: Bucuresti, Tipografia Cartilor Bisericesti 1927....si nu Timisoara.
Răspunde | Răspunde cu citat | Citat
-1 # infostefan popescu 02-04-2015 10:24
1903 Cântările Triodului practic raro-grabnic. Editor: I. Popescu Pasărea. Bucureşti, 1903.

A fost cumva reeditata aceasta lucrare ? Detin un exemplar similar celui scanat....care nu pare sa fie din 1903....dar nici o copie xerox.
Multumesc !
Răspunde | Răspunde cu citat | Citat
0 # Gherontie NicolauAntonel D. 25-09-2019 06:00
Buna seara! As dori sa va semnalez un titlu: Arhiereul Gherontie Nicolau al Constantei (1866-1948). Viata si opera. Ed. Muzicala, 2013. Editor Pr. Antonel Marius Dumitru. Este o editie completa cu aspecte biografice si creatia muzicala a Episcopului, in special manuscrise.
Răspunde | Răspunde cu citat | Citat
-1 # Manual de cantari bisericestiMoldoveanu Cristina 08-10-2019 21:34
Monahia Epiharia Moisescu - „Manual de cântări bisericeşti care cuprinde atât slujba complectă a Adormirei Maicei lui Dumnezeu precum şi Prohodul Adormirei Maicei Domnului, Ediţia a II-a“, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1911
Răspunde | Răspunde cu citat | Citat
0 # Slujba Sf. Grigorie DecapolitulMoldoveanu Cristina 08-10-2019 21:36
Slujba Sfântului Grigorie Decapolitul compusă de Monahia Magdalina Nicolescu (M. Zamfira) „tipărită în anul 1906, în urma acordului dat de comisia pentru cercertare a compoziției și aprobată de Mitropolitul primat al României, Iosif Gheorghian
Răspunde | Răspunde cu citat | Citat
0 # Cântăreț bisericescIonescu Stefan Laurentiu 13-07-2021 16:44
Bună ziua!

Vă semnalez tipărirea unui volum intitulat ”Rândueala Înmormentărei laicilor”, de Preotul sachelar Ion Rădulescu, Buzău, 1903.
Răspunde | Răspunde cu citat | Citat

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Ultimele postări pe forum

 • No posts to display.

Înregistrări YouTube

Ultimele Articole

 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a șasea zi

  WhatsApp Image 2021 07 17 at 22.07.03Ultima zi a ediției a XIV-a a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, desfășurat în perioada 11-16 iulie la Iași, a început cu prezentarea doamnei conf. univ. dr. Irina Zamfira Dănilă, alături de membri ai Ansamblului Floralia - „Copiști români și creații ale acestora în manuscrisele de la Biblioteca Mitropoliei Moldovei și Bucovinei din Iași”. Au fost aduse în atenție aspecte privind sursele bibliografice folosite, informații despre viața unora dintre autorii de manuscrise, mai ales din viața Sfântului Iosif Naniescu, și s-au exemplificat fragmente din mai multe cântări. Doamna conferențiar a subliniat faptul că multe dintre aceste cântări din secolul al XIX-lea, în notație hrisantică, sunt prea puțin cunoscute, în principal datorită faptului că nu au fost publicate, și că ele reprezintă o colecție care se cuvine să fie valorificată.

  în Ediția a XIV-a 2021 Citeşte mai mult
 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a cincea zi

  WhatsApp Image 2021 07 16 at 13.00.36Cea de-a cincea zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, desfășurat în această perioadă la Iași, a debutat cu prezentarea doamnei dr. Yevgeniya Ignatenko - „Octoihul grec al lui Calistrat de la 1769:  rezultate noi ale cercetarii”. Prelegerea s-a bazat pe o analiză comparativă a manuscrisului Octoihului grec, scris în notație kieveana și destinat monahilor ucraineni care l-au urmat pe Sfântul Paisie Velicicovschi în Moldova, și manuscrise sinaite care cuprindeau aceleași cântări, în notație medie bizantină, aflate în Sankt Petersburg.

  în Ediția a XIV-a 2021 Citeşte mai mult
 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a patra zi

  WhatsApp Image 2021 07 15 at 10.33.01Cea de a patra zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin de la Iași a început cu multă bucurie, odată cu prezentarea doamnei dr. Evangelia Spirakou– „Tradiția corului în Arta Psaltică. Liturghia credincioșilor de rit vechi ca studiu de caz pentru practicile interpretării bizantine”. Doamna cercetător din Atena a adus în atenția cursanților aspecte legate de modul în care se desfășura activitatea corurilor în perioada înfloritoare a Bizanțului. A fost analizată, în special, Biserica Sfânta Sofia din Constantinopol, prezentarea cuprinzând atât elemente istorice cât și practice, și modul în care unele dintre ele au supraviețuit în practica liturgică a credincioșilor de rit vechi.

  În cele ce au urmat, doamna conf. univ. dr. Maria Alexandru, de la Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic, a susținut cursul  intitulat „Imne închinate Maicii Domnului”. În cadrul acestuia fost analizat Imnul Acatist, cea mai frumoasă cântare închinată Născătoarei de Dumnezeu, precum și alte imne paleocreștine care descriu cele mai importante momente din viața Fecioarei Maria. Au fost prezentate și numeroase manuscrise - mărturii ale vechilor notații, precum și evoluția melodică a acestor cântări de laudă.

  Ziua a continuat cu una dintre cele mai așteptate întâlniri din cadrul acestui Masterclass de Cânt Bizantin, al treilea curs practic de interpretare psaltică susținut de domnul Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos (Patriarhia Ecumenică de Constantinopol). De această dată s-a pus accentul pe înțelegerea și exersarea intervalelor, precum și pe importanța însușirii partiturilor, dincolo de învățarea propriu-zisă a notațiilor. În urma discuțiilor s-a ajuns la concluzia că trăirea psalților poate fi transmisă celor care ascultă muzica bizantină doar după găsirea puterii și resurselor interioare.

  Următoarea activitate, partea a II-a a cursului de muzică răsăriteană cultă, a reunit participanții ediției a XIV-a a masterclass-ului cu studenți și profesori din Grecia, precum și cu membri ai ansamblului de paleografie muzicală Chrisorremon, ai ansamblului de muzică răsăriteană cultă Psaltira din Salonic și ai ansamblului Floralia din Iași. Cursul, coordonat de doamna Maria Alexandru, a continuat studierea unor piese din opera lui Dimitrie Cantemir, precum și a unor piese didactice prin care s-au exersat mai multe tipuri de macamuri.

  Al treilea curs pe tema ethosului cântărilor pe larg i-a implicat atât pe participanții din sală, cât și pe cei din online în interpretarea partiturilor, evidențiind importanța studierii îndelungate, cu simplitate, fără ison, căutând și păstrând liniștea interioară.

  Așadar, și astăzi, cursanții au beneficiat de conferințe, prezentări și discuții cu caracter interdisciplinar, în limbile greacă, engleză și română, asigurându-se traducerea orală consecutivă, pentru cursurile domnului Panagiotis Neochoritis, și simultană, pentru conferințe.

  Mâine, în a cincea zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, doamna cercetător Evghenia Ignatenko va prezenta lucrarea „Octoihul grec al lui Calistrat de la 1769”, Ieromonahul Petru Pruteanu va vorbi despre „Liturghia Cuvântului,”  domnul Panagiotis Neochoritis va continua seria cursurilor practice de interpretare psaltică și doamna Maria Alexandru va face al treilea curs de muzică răsăriteană cultă.

  Programul detaliat al evenimentului este disponibil aici:

  www.byzantion.ro/masterclass/programul-masterclass-ului-international-de-cant-bizantin-editia-a-xiv-a-11-16-iulie-2021.html

  Echipa MCB21

  în Ediția a XIV-a 2021
 • Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a treia zi

  WhatsApp Image 2021 07 14 at 10.56.45Cea de-a treia zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, a început la Catedrala Mitropolitană din Iași cu săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi.

  în Ediția a XIV-a 2021 Citeşte mai mult
 • Jurnal de eveniment - Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – prima zi

  WhatsApp Image 2021 07 12 at 20.21.38Festivitatea de deschidere a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, aflat la a XIV-a ediție, a avut loc astăzi, 12 iulie 2021, în sala „Iustin Moisescu” din Ansamblul Mitropolitan Iași, în prezența invitaților, a organizatorilor, precum și a participanților aflați atât în sală, cât și online.

  La eveniment au fost participat domnul Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, părintele Cristian-Alexandru Barnea, consilier al Sectorului Învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor, domnul prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță, rectorul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, doamna prof. univ. dr. Laura Vasiliu, președinta Școlii doctorale din cadrul aceleiași universități și domnul conf. univ. dr. Ciprian Ion, decanul Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu”.

  Online a fost prezentă și  doamna conf. univ. dr. Maria Alexandru de la Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic. și domnul prof. dr. Athanasios Vourlis din Atena.

  Directorul artistic al evenimentului, domnul lect. univ. dr. Adrian Sîrbu, a rostit cuvântul de bun venit. „Acest eveniment începe astăzi, 12 iulie cu sărbătoarea Icoanei nefăcute de mână omenească a Maicii Domnului Prodromița și cu pomenirea cuviosului părinte Paisie Aghioritul. Cu bucurie punem, așadar, început bun acestui eveniment  care reunește atât în format fizic, cât și online, peste o sută de iubitori ai Artei Psaltice din rândul laicilor sau monahilor, profesorilor, elevilor, studenților, reprezentanți ai diferitelor instituții de educație sau bisericești.” Domnia sa a evidențiat și faptul că la această ediție participanții sunt din România, dar și de peste hotare, din Statele Unite, din Canada, Grecia, Germania, și Marea Britanie.

  Ca reprezentant al Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolit al Moldovei și Bucovinei și Arhiepiscop al Iașilor, a fost părintele Cristian-Alexandru Barnea, consilier al Sectorului Învățământ al Arhiepiscopiei, care a adresat un mesaj participanților și organizatorilor. „Trebuie să observăm cu onestitate că mai ales în zilele de astăzi, este un mare dar să te descoperi cu atât de multă disponibilitate, oferind din experiența acumulată în ani și ani de studiu și de nevoință, pentru a transmite mai departe vocația și măiestria Artei Psaltice. Este o lucrare pe care Domnul nu o va trece cu vederea, aducând fiecăruia, cu harul Său, nu numai inspirație și putere, ci din darurile cele mari, pe care le rânduiește celor care lucrează cu bucurie cele ale Lui.

  Părintele a transmis și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, cu gândul ca lucrarea desfășurată în aceste zile să fie frumoasă, rodnică și aducătoare de negrăită bucurie.

  În cele ce au urmat, domnul prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță, rectorul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, le-a urat succes tuturor celor care sunt implicați în acest proiect și a anunțat unul dintre planurile de viitor ale instituției pe care o reprezintă. „Ne gândim din ce în ce mai serios la consolidarea și extinderea programului de artă religioasă și la nivel internațional. Dorim să facem o extensie în Grecia, pentru că arta cântului bizantin ne aduce împreună și ne aduce mai aproape de credință. Sperăm ca Masterclass-ul organizat la Iași să fie nu doar un eveniment care are loc anual, ci să devină o permanență și o valoare pe care să ne așezăm fundamentele învățământului universitar.

  Directoarea Școlii doctorale a Universității Naționale de Arte „George Enescu”, doamna prof. univ. dr. Laura Vasiliu, a vorbit despre impactul pe care l-a avut acest festival în zona Moldovei și nu numai. „Masterclass-ul de Cânt Bizantin este un eveniment unic nu doar în România, datorită asocierii dintre artistic, cultural, pedagogic și religios. Pe parcursul celor 14 ani, această manifestare artistică a creat un fenomen, o nouă mentalitate, o nouă filosofie asupra muzicii bisericești ortodoxe. A creat o corelare deosebită cu învățământul și faptul că la Iași avem muzică religioasă la nivel de licență și masterat, care a fost consolidată în paralel cu dezvoltarea Materclass-ului,  ne determină să facem un pas mai departe și să deschidem o linie de cercetare și studiu la nivel de doctorat.”

  Domnul conf. univ. dr. Ciprian Ion, decanul Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu”, și-a exprimat aprecierea față de organizatori și participanți și a vorbit despre caracterul internațional al evenimentului. „Acest Masterclass este important și pentru că unește omul din diferite zone ale globului. Dacă între popoare există bariere lingvistice, limba fiind o formă de comunicare, în mod sigur prin muzică, fiind un limbaj universal, aceste bariere dispar.”

  Un gând de bucurie a venit și din partea doamnei conf. univ. dr. Maria Alexandru. „Masterclass-ul de la Iași reunește atâtea persoane dăruite acestei arte, fie ca învățăcei, fie ca îndrumători și încearcă să îmbine slujirea și trăirea profundă a acestei muzici cu studiul asiduu și cu profesionalismul.

  Invitatul special, domnul Panagiotis Neochoritis, care de șase ediții este prezent la Masterclass-ul Internațional de Cânt Bizantin, le-a vorbit celor prezenți despre bucuria cu care se întoarce de fiecare dată la Iași, felicitându-i totodată pe organizatori pentru munca și entuziasmul de care au dat dovadă chiar și în această perioadă de pandemie.  Mai mult, domnia sa a evidențiat faptul că drumul Artei Psaltice de la Constantinopol la Iași a fost făcut cu mult timp în urmă, iar legăturile dintre aceste două zone cu o deosebită importanță istorică se păstrează până azi.

  La final, domnul lect. univ. dr. Adrian Sîrbu le-a mulțumit invitaților, celor prezenți, partenerilor și colaboratorilor, precum și tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui proiect.

  După festivitatea de deschidere a urmat prezentarea intitulată „Ethosul Artei Psaltice în învățăturile Sfinților Părinți ai Bisericii”, susținută de prof. dr. Athanasios Vourlis din Atena.  Pornind de la texte biblice și de la citate din Sfinții Părinți, mai ales din Sfântul Vasile cel Mare, domnul Vourlis a vorbit despre ethos ca mod de simțire care nu caracterizează doar un stil de interpretare, individual, ci și de ethos ca mod de simțire al unui popor. Pornind de la exemplul viziunii serafimilor cu șase aripi, cântând în cor „Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot,” și sublinnind faptul că muzica psaltică este inspirată de Duhul Sfânt, vorbitorul a extrapolat acest exemplu de psalmodiere a îngerilor ca model de învățătură pentru psalți: cântarea se face dialogic, la două strane în armonie și conlucrare, folosind doar vocea, nu și alte instrumente, într-o stare de prezență care implica trupul, mintea, inima și sufletul.

  La această ediție, primul din cele două cursuri practice zilnice ale domnului Neochoritis urmărește ascultarea individuală a participanțior avansați și oferirea de feedback particularizat. La cursul de seara, de trei ore, exemplele sunt din cântări pe larg vechi - din Imnul Heruvic, mai precis. În această primă zi de Masterclass s-a lucrat pe un Imn Heruvic al lui Petru Lampadarie, explicându-se ethos-urile întâlnite și discutându-se despre ison.

  Mâine, 13 iulie 2021, începând cu ora 9:00, la Catedrala Mitropolitană din Iași va fi săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile la strană vor fi date de către psalții Catedralei, membri ai Corului Byzantion, precum și de participanții ediției a XIV-a a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin.

  Momentul liturgic va fi potențat și de unul festiv, cu acordarea, la propunerea Asociației Culturale Byzantion, a celei mai înalte distincții a Arhiepiscopiei Iașilor  pentru laici domnului Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos (Patriarhia Ecumenică de Constantinopol) și doamnei conf. univ. dr. Maria Alexandru (Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic).

  Programul detaliat al evenimentului este disponibil aici:

  www.byzantion.ro/masterclass/programul-masterclass-ului-international-de-cant-bizantin-editia-a-xiv-a-11-16-iulie-2021.html

  Echipa MCB21

  în Ediția a XIV-a 2021